K�sz�ntj�k Pusztafalu k�zs�g honlapj�n!
Mester Ferenc verse ekk�pp kezd�dik: "Ahol �n sz�lettem..." Ezen sorral k�sz�ntj�k most kedves idel�togat�inkat!
Ahol mi sz�lett�nk, Pusztafalu, egy a Fels�-Hegyk�zben tal�lhat� t�rpefalu, ami imm�ron t�bb �vsz�zados m�ltra tekint vissza. A hegyk�zi telep�l�sekre jellemz�, hogy z�rt k�z�ss�gek, melyek meg�rzik hagyom�nyaikat, trad�ci�ikat m�g ebben a felgyorsult vil�gban is.
Rem�lj�k szem�lyesen is megtapasztalj�k az itteniek vend�gszeretet�t �s a t�j felejthetetlen sz�ps�g�t, melyet honlapunkon kereszt�l
szeretn�nk most �n�knek bemutatni.

A helyi identit�s �s t�rsadalmi koh�zi� er�s�t�se P�lh�za k�zponttalPROJEKT AZONOS�T�SZ�MA: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00011

A s�t�tz�lddel jel�lt sorokra kattintva tov�bbi inform�ci�kat tal�l a p�ly�zatokkal kapcsolatban.

P�lh�za V�ros �nkorm�nyzata �s konzorciumi partnerei a Ter�let- �s Telep�l�sfejleszt�si Operat�v Program (TOP) keret�n bel�l TOP-5.3.1-16 jel�, �A helyi identit�s �s koh�zi� er�s�t�se� t�rgy� felh�v�sra TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00011 azonos�t�sz�mmal t�mogat�si k�relmet ny�jtott be, amelyet megnyertek �s k�z�sen megval�s�tanak. A projekt c�lter�lete az egykori ter�leti beoszt�s alapj�n a S�toralja�jhelyi j�r�s 18 telep�l�s�t foglalja mag�ba. Az elm�lt id�szak gazdas�gi-t�rsadalmi hat�saira alapozva a vid�ki telep�l�sek a fejl�d�s kulcs�t a helyi saj�toss�gokra �p�t� turisztikai fejleszt�sekben l�tj�k (falusi turizmus, fesztiv�l turizmus). A telep�l�sek felismert�k, hogy a helyi kultur�lis �r�ks�g gazdas�gilag is hasznos�that�. A projekt megval�s�t�s�nak legf�bb c�lja a helyi identit�s, a lok�lpatriotizmus �s annak fejleszt�se, er�s�t�se, amely javar�szt a helyi kultur�lis �rt�keken alapul. Mindez v�gs� soron a helyi k�z�ss�g�p�t�sben tud majd hasznosulni.

A HELYI IDENTIT�S �S T�RSADALMI KOH�ZI� ER�S�T�SE P�LH�ZA K�ZPONTTAL

K�Z�SS�GI FELM�R�S ELEMZ�SE �S KI�RT�KEL�SE

STATISZTIKAI BESZ�MOL�

STATISZTIKAI BESZ�MOL� - K�z�ss�gi felm�r�s

Inform�ci�k

Az oldalon tal�lhat� tartalom, bele�rtve a k�peket, cikkeket �s k�dokat Pusztafalu K�zs�g �nkorm�nyzat�nak tulajdon�ban �llnak. Amennyiben m�s forr�sra hivatkozik, minden esetben megjel�l�sre ker�l az eredeti forr�s. A tartalom m�sol�sa �r�sos enged�ly n�lk�l szigor�an tilos �s jogi k�vetkezm�nyeket von maga ut�n. Kin�zet �s k�d tomkobettina@gmail.com

D�szpolg�raink

Mester Ferenc
Pal�gyi Ern�
Solt�sz Mikl�s

El�rhet�s�gek

Pusztafalu K�zs�g �nkorm�nyzata
3995 Pusztafalu F� �t 68.
E-mail: polghivatal.pusztafalu@gmail.com
Telefon/Fax: 0647/340030
Facebook: http://facebook.com/pusztafalu3995
www.pusztafalu.hu | Pusztafalu K�zs�g �nkorm�nyzat�nak hivatalos weboldala | Minden jog fenntartva � 2016